Privacyverklaring Kandidaat Redirect People

Versie 18.04
Deze Privacyverklaring heeft tot doel de kandidaten van Redirect People te informeren over de manier waarop Redirect People hun persoonsgegevens verwerkt.
Onderhavige verklaring is dan ook niet van toepassing op het vaste personeel van Redirect People.
Redirect People hecht het grootste belang aan de privacy van de kandidaten. Zij gebruikt de persoonsgegevens van de kandidaat alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen die Redirect People toelaten binnen de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te opereren.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:
“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon".

Indien deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de verordening.
Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:
“Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid."

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden verwerkt Redirect People deze persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgrond?

2a. Voorafgaand aan de uitvoering van de kandidatenovereenkomst dient de kandidaat / de klant / gebruiker aan Re-direct people de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken en de documenten voor te leggen die nodig zijn voor de uitvoering van de kandidatenovereenkomst en de toepassing van de geldende sociale, fiscale en arbeidswetgeving. Als noodzakelijke inlichtingen beschouwt Redirect People alleszins:
• Familienaam/meisjesnaam en voornaam
• Voorletters
• Titel
• Geboortedatum en -plaats
• Nationaliteit
• Talenkennis
• Geslacht
• Woonadres
• Telefoonnummer (vast & mobiel)
• Mailadressen
• Linkedin
• Facebook
• IBAN-nummer
• Burgerlijke staat
• Functie
• Loon
• Arbeidsduur
• Diploma‘s en certificaten
• Beroepservaring
• Gegevens vorige werkgever
• Assessment resultaten
• Curriculum Vitae
• Sollicitatiebrief/mail
Deze opsomming is niet limitatief.
Indien de kandidaat/de klant-gebruiker weigert de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken of documenten voor te leggen, behoudt Redirect People zicht het recht de uitvoering van de kandidatenovereenkomst op te schorten. Bij elke wijziging van deze persoonsgegevens brengt de kandidaat / de klant / gebruiker Redirect People spontaan en zonder uitstel op de hoogte.
2b. Redirect People bewaart tevens in het dossier bijkomend de persoonsgegevens waarvan de bewaring bij wet wordt opgelegd zoals:
• Assessment rapport (en)
• de loonbelastingverklaring
• UWV status
• UWV gerelateerde documenten
• Documenten van Gemeenten
2c. Redirect People bewaart tevens in het dossier bijkomend de persoonsgegevens nodig voor het toekennen van bijkomende voordelen en sanctionering van de kandidaat in het kader van de toezichtsbevoegdheid van Redirect People voortvloeiend uit de kandidaatovereenkomst:
• ingebrekestellingen, verwittigingen, schorsingen, kennisgevingen van de beëindiging van de kandidatenovereenkomst
• afwezigheden ongeacht de reden
• Doelgroepverklaring
• Beoordelingsformulieren
• Getuigschriften
• Verklaring Omtrent Gedrag
• Exitformulier
• Bruikleenovereenkomst
• Studieovereenkomst
• Testresultaten
• Ontslagbevestiging
• (onder)Huurovereenkomst
2d. Redirect People bewaart tevens in het dossier persoonsgegevens met het oog op de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Redirect People zoals toezicht op de veiligheid en gezondheid van de kandidaten, controle op het productieproces, beschermen van vertrouwelijke economische, handels- en financiële belangen van de werkgever, beschermen van de eigendommen van de werkgever die voortvloeien uit o.m.:
• toegangs- en uitgangscontrole
• camerabewaking
• track and trace gegevens
• controle op het gebruik van internet, elektronische post en sociale media

De verwerking van de persoonsgegevens die uit hogervermelde controles voortvloeien worden in afzonderlijke richtlijnen en / of policies geregeld en bij afzonderlijke documenten aan de flexwerker ter kennis gebracht.

2e. Het is mogelijk dat Redirect people de persoonsgegevens van de kandidaat moet verwerken voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens.
Proflering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen
Als Redirect People gebruikmaakt van de persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden, garandeert Redirect People de kandidaat dat hij of zijniet het voorwerp zal zijn van een beslissing die enkel gebaseerd is op proflering en rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op de kandidaat een aanzienlijke en gelijkwaardige impact hebben op de kandidaat.
Redirect People zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en garandeert dat de profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op de kandidaat of dat deze een aanzienlijke en gelijkwaardige impact hebben.
In de andere gevallen garanderen we dat een dergelijke beslissing:
• noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de kandidaat en ons
• gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming; of
• wettelijk toegestaan is.
In de eerste twee gevallen heeft de kandidaat steeds het recht om de tussenkomst van één van onze medewerkers te vragen, hij of zijn standpunt mede te delen en de beslissing te betwisten.
In de drie bovengenoemde gevallen wordt de kandidaat altijd geïnformeerd over het feit dat diegene het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo‘n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen.
2f. Het is mogelijk dat Redirect People omwille van bijvoorbeeld publicitaire redenen verzoekt een afbeelding/foto te nemen om deze op de website en/of sociale media te publiceren. In dit laatste geval zal steeds de toestemming van de kandidaat worden gevraagd en dit zowel voor het nemen van de afbeelding/foto als voor de publicatie hiervan.

3. Met welke dienstverleners worden jouw persoonsgegevens gedeeld en waarom?

3a. Intern:
Redirect People staat ervoor in dat geen onbevoegden kennis kunnen nemen van het dossier en de hierin opgeslagen persoonsgegevens en neemt hiertoe alle nodige interne en externe veiligheidsmaatregelen. Bevoegd om kennis te nemen van het dossier en de hierin opgeslagen persoonsgegevens zijn: de intercedent, de vestigingsmanager, de regiomanager, de directie, evenals de staf medewerkers van finance, de afdeling verzuim, de afdeling proces, de afdeling marketing en de afdeling HR.
3b. Extern:
Redirect People verstrekt tevens de persoonsgegevens aan de instellingen van sociale zekerheid in zoverre noodzakelijk ter vrijwaring van de rechten van de kandidaat ten overstaan van de instellingen van sociale zekerheid:zorgverzekeringen,, pensioensinstellingen, UWV, belastingdienstarbodienst of indien Redirect People hiertoe wettelijk verplicht is.
Volgende dienstverleners van de kandidaten kunnen eventueel kennis krijgen van en overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van hun opdracht: boekhouder, accountant, advocaten, verzekeringsmaatschappijen, bankinstellingen, IT-leveranciers, externe consultants, test/ assessment organisaties, vakorganisaties,….
Redirect People doet uitsluitend een beroep op dienstverleners die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking voldoet aan de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4. Hoe lang zullen deze persoonsgegevens worden bewaard door Redirect People?

De persoonsgegevens waarvan de wet de bewaring uitdrukkelijk aan Redirect People oplegt, worden minstens bewaard voor de duur van de wettelijke bewaringstermijn. De persoonsgegevens waarvan de wet de bewaring niet uitdrukkelijk oplegt worden minstens voor de duur van de kandidatenovereenkomst bewaard en dit tot afloop van de verjaringstermijnen voor het instellen van een vordering ten aanzien van Redirect People.

5. Heeft Redirect People het voornemen om de persoonsgegevens buiten Europa door te sturen?

Neen.
6. Rechten van de flexwerker met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens
6a. De kandidaat heeft recht op inzage in en kopie van zijn persoonsgegevens voor zover de uitoefening van dit recht geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.
6b. De kandidaat is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te doen verbeteren.
6c. Elke kandidaat is gerechtigd om de verwijdering van alle hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, neemt Redirect People alle redelijke technische maatregelen om koppelingen naar of kopie van die persoonsgegevens te wissen zonder tot een resultaat gehouden te zijn.
6d. Elke kandidaat kan vragen dat Redirect People de verwerking van de persoonsgegevens beperkt en bijgevolg de persoonsgegevens niet verder verwerkt, maar wel nog bewaard:
• bij betwisting van de juistheid van de persoonsgegevens door de flexwerker voor de periode nodig voor Redirect People om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
• bij onrechtmatige verwerking door Redirect People
• indien Redirect People de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar de kandidaat heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het verzoek tot beperking van de verwerking weerhoudt Redirect People niet de persoonsgegevens te gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. De kandidaat zal van dit voornemen worden ingelicht.
De kandidaat heeft recht om de persoonsgegevens die hij aan Redirect People heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. De kandidaat kan Redirect People tevens verzoeken de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk, rechtstreeks aan een andere werkgever over te dragen. Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens kan niet ingewilligd worden indien daarbij afbreuk zou gedaan worden aan de rechten en vrijheden van anderen.

Contactgegevens bij Redirect People

De kandidaat kan iedere vraag met betrekking tot deze privacyverklaring of verzoek tot uitoefening van zijn rechten richten aan:
Loek Vaessen, Algemeen Directeur
Per post: Redirect People, Roda JC Ring 101, 6466 NH Kerkrade
Redirect People stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat Redirect People heeft gegeven aan het verzoek:
• Inwilliging van het verzoek
• Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan de kandidaat
• kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek.
• Weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank.
• De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager. De verzoeken worden in principe kosteloos door Redirect People ingewilligd tenzij het verzoek van de kandidaat kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege hun repetitieve karakter. In ieder geval mag Redirect People een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren.

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK